REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW
STUDIOTWOJEGOZDROWIA.COM
 
SPIS TREŚCI:
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA VOUCHER
5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU VOUCHERA
6.    PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.  OPINIE
11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Sprzedawca www.studiotwojegozdrowia.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.       Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.studiotwojegozdrowia.com prowadzona jest przez Tomasza Stefańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STZ TOMASZ STEFAŃSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karmelicka 36, 31-128 Kraków, NIP 6282135575, REGON 121509796, adres poczty elektronicznej: kontakt@studiotwojegozdrowia.pl, numer telefonu: + 48 662121683.
1.2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3.       Definicje:
1.3.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3.2.      FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
1.3.3.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.3.4.      KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.3.5.      VOUCHER – dokument dostępny do nabycia za pośrednictwem Strony Internetowej, uprawniający jego posiadacza do pokrycie w całości lub w części ceny usługi Sprzedawcy.
1.3.6.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sprzedaży Voucherów.
1.3.7.      STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.studiotwojegozdrowia.com.
1.3.8.      SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Tomasz Stefański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STZ TOMASZ STEFAŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Karmelicka 36, 31-128 Kraków, NIP 6282135575, REGON 121509796, adres poczty elektronicznej: kontakt@studiotwojegozdrowia.pl, numer telefonu: + 48 662121683.
1.3.9.      UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Vouchera zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej.
1.3.10.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej.
1.3.11.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.3.12.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.3.13.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą SMS, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w wiadomości w serwisie Facebook lub Instagram i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Vouchera ze Sprzedawcą.
2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
2.1.       Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Kontaktowy.
2.1.1.      Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) przejścia do zakładki „Kontakt” i (2) kliknięciu na Stronie Internetowej po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pole „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz treść zapytania.
2.1.1.1.       Usługa Formularza Kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania zapytania.
2.2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4.       Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.
3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą za pomocą SMS, poczty elektronicznej, telefonicznie lub w wiadomości w serwisie Facebook lub Instagram.
3.2.       Cena Vouchera uwidoczniona na Stronie Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Vouchera będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy w przypadku dostawy drukowanej wersji Vouchera (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na Stronie Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3.       Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży Vouchera:
3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na Stronie Internetowej zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu.
3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA VOUCHER
4.1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1.      Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
4.1.2.      Płatność szybkim przelewem BLIK na numer telefonu Sprzedawcy (+48 662121683).
4.1.3.      Płatności elektroniczne na Stronie Internetowej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na Stronie Internetowej w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.
4.1.3.1.       Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
4.1.3.1.1.      Przelewy24.pl – spółka PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068.
4.2.       Termin płatności:
4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub BLIK, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.
4.2.2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Vouchera.
5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU VOUCHERA
5.1.       Dostawa Vouchera w wersji elektronicznej jest bezpłatna. Dostawa Vouchera w wersji drukowanej jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Vouchera (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi m.in. w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.2.       Odbiór osobisty Vouchera przez Klienta jest bezpłatny.
5.3.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Vouchera:
5.3.1.      Odbiór osobisty z recepcji Hotelu Maksymilian, ul. Karmelicka 36, Kraków - Voucher papierowy w dekoracyjnej kopercie Przesyłka elektroniczna na adres email Klienta.
5.3.2.      Przesyłka pocztowa.
5.4.       Termin dostawy elektronicznej Vouchera oraz termin gotowości Vouchera do odbioru wynoszą do 2 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.       Termin dostawy Vouchera do Klienta przesyłką pocztową wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Vouchera lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Voucherów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Vouchera do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.       Termin wykonania usług, do których uprawnia voucher jest ustalany indywidualnie przez posiadacza vouchera i Sprzedawcę, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6.        PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
6.1.       Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Voucherów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy.
6.2.       Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Vouchera – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Vouchera z Umową Sprzedaży.
6.2.2.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Vouchera – treści cyfrowej – określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Vouchera z Umową Sprzedaży.
6.2.3.   Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji usług Sprzedawcy zakupionych z użyciem Vouchera oraz Usług Elektronicznych, w zakresie w jakim stanowią usługi w rozumieniu art. 750 Kodeksu Cywilnego, określają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 738 – 751 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji usług zakupionych z użyciem Vouchera oraz Usług Elektronicznych w zakresie w jakim stanowią usługi cyfrowe w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności usługi z ofertą.
6.3.       Reklamacja może zostać złożona na przykład:
6.3.1.   pisemnie na adres: ul. Karmelicka 36, 31-128 Kraków;
6.3.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@studiotwojegozdrowia.pl.
6.4.       Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5.       W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6.6.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2.       Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.1.1.   (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
8.2.       Z wyłączeniem m.in. wyjątków wskazanych w pkt. 8.1, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@studiotwojegozdrowia.pl.
8.3.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.4.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.4.1.   w przypadku Vouchera drukowanego – od objęcia Vouchera w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Voucherów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Vouchera, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Voucherów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Voucherów;
8.4.2.   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.5.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.6.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.6.1.   W przypadku Vouchera drukowanego, jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Vouchera inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na Stronie Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.6.2.   W przypadku Vouchera drukowanego konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera.
8.6.3.   W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.7.       Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1.       Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem oraz niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2.       Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3.       Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu braku zgodności Vouchera z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
9.4.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
9.5.       Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.6.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.7.       Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.8.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.    Językiem komunikacji Sprzedawcy z Klientem jest język polski.
10.2.    Zmiana Regulaminu:
10.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów lub terminów płatności lub dostaw, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Strony Internetowej, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2.    Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Strony Internetowej, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
10.2.3.    W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

Bony podarunkowe

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ZAKUPU BONU PODARUNKOWEGO NA MASAŻ W KRAKOWIE,

JAKO WYJĄTKOWEGO PREZENTU DLA BLISKIEJ OSOBY!

TO NIE BĘDZIE KOLEJNY NIEPOTRZENY BIBELOT NA PÓŁCE,

LECZ MIŁO SPĘDZONY CZAS W NASZYM GABINECIE MASAŻU.

 

ZAUFAŁO NAM WIELE OSÓB - ZAUFAJ I TY !!

 

 

 

Bon Podarunkowy - Voucher

Lokalizacja i kontakt

Jak do nas trafić

Dane kontaktowe

ul. Karmelicka 36
31-128 Kraków
Wejście przez recepcję Hotelu Maksymilian

ul. Szujskiego 5
31-123 Kraków
Wejście przez recepcję Hotelu Logos

Telefon: 662-121-683
Email: kontakt@studiotwojegozdrowia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Sobota: 9.00 - 21.00

Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna
Napisz do nas
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X